Navigácia

Profil školy História budovy školy Personálne obsadenie školy v šk. roku 2018/19 Publikácia k 80. výročiu Základnej školy LODNO 80. VÝROČIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY LODNO

O škole

Profil školy

Základná škola   Lodno

 

Základná škola Lodno je škola rodinného typu a poskytuje svojim žiakom primárne vzdelávanie I. stupňa, v mimoškolskom čase funguje školský klub detí, záujmové útvary, v škole je zriadená pobočka základnej umeleckej školy. Škola má moderne vybavené triedy, počítačovú učebňu, telocvičňu, školskú jedáleň. V areáli školy je multifunkčné športové ihrisko s umelou trávou, školský altán, školská záhrada. Organizujeme množstvo kultúrno - spoločenských podujatí, divadlá, výchovné koncerty, športové popoludnia, aktivity na podporu čítania s porozumením, podujatie Noc s Andersenom, besiedy, výlety, exkurzie... V budove školy sídli tiež materská škola s vlastným školským dvorom na hry detí. 

Od školského roka 2010/2011 riaditeľstvo ZŠ Lodno nadviazalo spoluprácu so Základnou umeleckou školou Kysucké Nové Mesto a v našej škole vznika pobočka. Podľa záujmu žiakov sa otvoril odbor hudobný: klavír a spev. V školskom roku 2011/2012 pribudla hra na keyboarde a gitaru. Pobočku ZUŠ KNM pri ZŠ Lodno navštevujú nielen naši žiaci, ale aj škôlkari a naši bývalí žiaci. 

Od školského roka 2011/2012 nadviazala škola spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou DOTYK Ružomberok. V škole vznikla pobočka a otvoril sa odbor tanečný. 

So Súkromným strediskom záujmovej činnosti DOTYK Ružomberok (pobočka Podhorie) sme tiež v šk.roku 2011/2012 nadviazali spoluprácu, prostredníctvom ktorej budú zastrešované mimoškolské akcie školy (Mikuláš, Karneval, Deň matiek, MDD, Stavanie mája, Noc s Andersenom a pod.). Vďaka spolupráci riaditeľstvo školy zakúpilo dotykovú interaktívnu tabuľu PowerBoard na modernú výučbu na vyučovacích hodinách.

Ďalšia interaktívna tabuľa Promethean na modernizáciu výučby bola zakúpená v rámci zapojenia sa do projektu Aktívna škola.

Od školského roka 2012/2013 nadviazala škola spoluprácu so Základnou súkromnou umeleckou školou Máši Haľamovej Martin - tanečná škola a výtvarná škola.

V rámci spolupráce so ZUŠ Kys.N.Mesto navštevuje našu pobočku v ZŠ Lodno už 28 žiakov ZUŠ.

2013 - 2014

 • Zapojenie sa do Národného projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a získanie športového náradia a pomôcok na vyučovanie telesnej výchove v hodnote 1.000 eur.
 • Zapojenie sa do projektu Elektronizácia regionálneho školstva a vytvorenie digitálnej učebne vybavenej interaktívnou tabuľou so zamontovaným dataprojektorom, notebookom, wifi routerom a tabletmi zn. Samsung v počte 20 kusov.
 • Zapojenie sa do projektu Digitálna škola a vytvorenie interaktívnej učebne vybavenej interaktívnou tabuľou, notebookom a reproduktormi na modernizáciu vyučovania.
 • Zapojenie sa do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove a získanie interaktívnej tabule a edukačného balíčka výučbových programov.
 • Zapojenie sa do projektu VÚDPaP – Komplexný systém poradenstva a prevencie a profesijného rozvoja na školách a získanie odbornej literatúry od firmy Raabe pre prácu výchovného poradcu, koordinátora prevencie sociálno-patologických javov, triednych učiteľov, na práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami.
 • Rok 2014

 • Výmena starých radiátorov vo všetkých triedach, chodbách, WC aj v riaditeľni za nové s termostatmi, kde si možno nastaviť optimálnu teplotu v každej miestnosti osobitne. Financované z prevádzkových prostriedkov školy.
 •  
 • Zapojenosť do projektov vypracovaných riaditeľkou Mgr. B. Dubovickou:

   

  Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva „Digiškola“

  - Zapojením sa do projektu MŠ SR škola získala interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, notebook, 20 ks tabletov, wifi router, všetko v hodnote 11.736 eur, ktorých inštaláciu zabezpečila firma Datalan z Bratislavy. V škole bola tak zriadená Digitálna učebňa.- Podporuje vzdelávanie s použitím digitálneho vzdelávacieho obsahu s využitím portálu Planéta vedomostí. Projekt MŠ SR v spolupráci s MPC.

  Nadstavbou je školenie pedagógov a žiakov s programom Samsung School, ktorého licenciu získala škola prihlásením sa do projektu a zakúpením ročnej licencie na jeho používanie.

  Projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie

  - Zapojením sa do projektu škola získala notebook, reproduktory, dodaná bude interaktívna tabuľa. Zabezpečilo sa vytvorenie tzv. interaktívnej učebne.- Cieľom je modernizácia vyučovacieho procesu, implementácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.- Projekt realizuje Ústav informácií a prognóz školstva a financovaný je z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie.

  Projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno - patologických javov v školskom prostredí

  - Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, žiaci, ktorí vyžadujú špeciálnu starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie, žiaci začlenení v bežných triedach, žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia, so zdravotným znevýhodnením.- Zapojením do projektu škola získala množstvo kvalitnej odbornej literatúry na prácu so žiakmi so švvp, pre triednych učiteľov, systém COMDI na zisťovanie správnej profesijnej orientácie žiakov.- Projekt organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie SR.- Školení sa zúčastnila naša výchovná poradkyňa Mgr. Šutiaková

  Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove

  - Národný projekt financovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie.- Zameraný je na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí a mládeže. Bude pritom využívať nové informačné a komunikačné technológie.- Vzdelávania organizovaného MPC sa zúčastnila vychovávateľka Bc. Dáša Vargová.- Škola získala interaktívnu tabuľu a balíček softwérového vybavenia, odbornú literatúru.

   

  Národný projekt - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

  - Projekt zameraný na využívanie nových odborných prístupov, foriem a metód výučby v predmete telesná výchova.- Škola získa balík športových potrieb v hodnote 1.000 eur, vzdelávania sa zúčastnila Mgr. Slavomíra Brandýsová.

  Projekt Školské ovocie

  - Zabezpečovanie čerstvého ovocia (jablká 0,20g na žiaka) a ovocných štiav (2,5 dcl džúsu na 1 žiaka) 1x týždenne firmou Bukov Čadca na základe zmluvy o spolupráci.- Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.- Ovocie a džúsy boli dodávané škole pre žiakov zdarma v rámci projektu Ministerstva pôdohospodárstva SR a EÚ. Cieľom bolo zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny školského veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity detí, podporiť zdravú výživu. Zmluva o spolupráci je podpísaná aj pre nasledujúci školský rok.

   

  Rok 2015

 • - Založenie Detského folklórneho súboru Lodňanček pri ZŠ Lodno ako záujmový krúžok pod vedením Eriky Hoferovej, rod. Šutej.
 •  

  -13. júna 2015 navštívil školu doc. PhDr. Dušan Čaplovič, Dr.Sc. slovenský politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý pôsobil ako podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister školstva. Prišiel v sprievode Ing. Vladimíra Macáška, prednostu Okresného úradu v Žiline a poslanca Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Jozefa Jedináka, zástupcu starostky obce Lodno, starostka obce Alžbeta Suriaková, riaditeľka školy Mgr. Beáta Dubovická, riaditeľka materskej školy Mária Ondrejášová, poslanci obecného zastupiteľstva. Zriaďovateľovi  Obci Lodno bola poskytnutá dotácia 55.000 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou nadstavby, výstavy a rekonštrukcie priestorov. Hlavnou témou stretnutia bola snaha pomôcť pri realizácii plánovanej nadstavby pôvodnej časti budovy školy a rekonštrukcii celej strechy, čím sa vytvoria ďalšie priestory pre potreby školy a škôlky.

  Architektonickú štúdiu stavby zvýšenia kapacity MŠ a ZŠ v Lodne spracoval Ing. Peter Mrvečka. Spoločenstvo urbárskeho lesa obce Lodno poskytlo drevnú hmotu na krov budovy školy.

  Dodatočne bola škole poskytnutá dotácia v sume 32.000 eur na rekonštrukciu budovy školy a vytvorenie potrebných priestorov, na realizáciu plánov v oblasti školstva.

  Počiatočné práce sa začali počas letných prázdnin 2015, jedná sa o výkopové práce po obvode základov budovy i pod základmi pristavenej časti budovy (od potoka), ktoré boli spevnené betónom.

   

  Rok 2016

  Vybudovanie 8 podporných pilotov.

  Počas letných prázdnin sa započali práce na rekonštrukcii strechy budovy školy, naliatie odľahčenej betónovej deky, vymurovanie pomúrnice, venca, zhotovenie krovu..

 • Zatečenie a škody na prízemí školy.
 • Začalo sa s budovaním parkoviska pred škôlkou a školou.  

  Rok 2017

  Pokračovalo sa v prácach na nadstavbe školy, vytvorením miestnosti, naliatie podlahy, osadenie okien.

  Získanie 20.000,-€ odstránenie havarijneho stavu okien starej časti budovy školy, ktoré boli drevené a prefukovalo cez ne, pretekala dažďová voda pri väčších dažďoch, následne sa vytvorila na vlhkých miestach pleseň. K výmene okien v počte...... tiež vonkových a vnútorných vchodových dverí došlo v r. 2017

   

  Rok 2017

  Výmena starých WC za nové, oprava obkladu vo WC.

  Výmena okien na starej časti budovy školy – celkom... okien (triedy, riaditeľňa, WC, vchodové dvere, vnútorné dvere, dvere na kotolni plynovej, starej, parapetné dosky, sieťky na okná), následné vymaľovanie tried a chodieb, WC

  Dokončenie nadstavby, zariadenie tried pre MŠ v nadstavbe. 

   

  Rok 2018

  Vymaľovanie telocvične, PC učebne, WC na poschodí, schodišťa..

  Náter oplotenia, preliezok počas letných prázdnin.

   

   

 

 

Počet žiakov v šk. roku 2018/2019 :51

Počet tried                                     :   4

Školský klub detí                            :   1

Triednictvo:   

1.roč.: Mgr. Vlasta Kvašňovská

2.roč.: Mgr. Anna Šutiaková

3.roč.:Mgr. Slavomíra Brandýsová

4.roč.: Mgr. Beáta Dubovická

 

Ďalší vyučujúci:

Náboženská výchova: 1. – 4.  ročník –  Mgr. Blanka Šamajová

Asistent učiteľa - Mgr. Katarína Fábiková

Vychovávateľka ŠKD - Bc. Dáša Vargová

 

Počty žiakov

1. ročník : 13 žiakov  ( 7 chlapcov, 6 dievčat)

2. ročník : 11 žiakov (6 chlapcov, 5 dievčat)

3. ročník :  12 žiakov (6 chlapcov, 6 dievčat)

4 ročník : 15 žiakov ( 9 chlapcov, 6 dievčat )

               

Spolu   : 51

              

 

Záujmová činnosť:   

   

           Počítačový krúžok : Mgr. B. Dubovická

 

 Lodňanček - detský folklórny súbor : Laura Riečičiarová - členka FS DREVÁR

ŠŠportovo - pohybový krúžok : Mgr. Vlasta Kvašňovská v spolupráci s poľovníkom Ľudovítom Romanom...vychádzky do blízkeho lesa spojené s výukou o lese, lesnej zveri a práci poľovníkov.

   

                   

  Mladý hasič : Ľuboš Lisko  - profesionálny hasič a záchranár

 

Projekty:

ELEKTRONIZÁCIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

DIGITÁLNA ŠKOLA

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OVOCIE ŠKOLÁM 

JAZDÍME BEZ NEHOD 

INFOVEK

MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU

ZDRAVÁ ŠKOLA

ZÁLOŽKA SPOJUJE ŠKOLY

OTVORENÁ ŠKOLA ŠPORT

TENIS DO ŠKOL

VZDELÁVANIE UČITEĽOV V ANGLICKOM JAZYKU

ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV V PREDMETE INFORMATIKA

Eko - Alarm

Od stromu k zošitu 

 

              V  spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava a Ministerstvom školstva SR sa v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika  vzdelávania zúčastnila Mgr. Beáta Dubovická.  Jednalo sa o dvojsemestrálne štúdium, ktoré sa uskutočňovalo na Žilinskej univerzite v Žiline.  Informatická výchova je povinný predmet od 2. ročníka ZŠ. Zo vzdelávania získal každý účastník vzdelávania notebook, dataprojektor.

            V spolupráci s ŠPÚ Bratislava a MŠ SR  Mgr. Dubovická absolvovala Vzdelávanie učiteľov  ZŠ a SŠ v cudzom jazyku - konkrétne anglický jazyk, ktorého cieľom bolo vyškoliť učiteľov 1. stupňa na vyučovanie cudzieho jazyka v ročníkoch 1. - 4. ZŠ. 4-ročné vzdelávanie úspešne ukončila štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce na UNIZA Žilina.    Cudzí jazyk je podľa Štátneho vzdelávacieho programu povinným predmetom od 3. ročníka. V našej škole sa anglický jazyk vyučuje od  školského roka 2005/2006 najskôr ako krúžok, neskôr ako nepovinný predmet v 3. a 4. ročníku. Od šk. roku 2008/2009 sa vyučuje ako voliteľný predmet v 1. a 2. ročníku,  ako povinný predmet v 3. a 4. ročníku podľa ŠkVP.

          Škola je zapojená do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu  v spolupráci s Ústavom informáci a prognóz školstva Bratislava, v rámci ktorého získala 5 počítačových súprav HP, dataprojektor a laptop pre učiteľku. Vzdelávanie absolvovala Mgr. Kvašňovská. 

Vzdelávanie pre výchovných poradcov absolvovala Mgr. Anna Šutiaková, ktorá je výchovnou poradkyňou v škole.

      


 

Škola je zapojená do projektu Infovek  

- rozvíjame počítačovú gramotnosť žiakov nielen na krúžkoch, ale aj na vyučovaní už od 1. ročníka.

V rámci projektu Zdravá škola  zabezpečujeme deťom pitný režim, telovýchovné chvíľky na vyučovacích hodinách, vyučovanie v prírode v školskom altánku (viď. foto)

 

           

            obr. Beseda "Stromy poznania" s pracovníkmi Lesného závodu v školskom altánku

Projekt Stromy poznania

    V spolupráci s Odštepným závodom Oščadnica sme sa už dvakrát zapojili do projektu Stromy poznania, kde žiaci spolu s lesníkmi po absolvovaní besedy vysadili v školskom areáli sadeničky lesných stromov buk, dub, smrek, jedľa, borovica, smrekovec. Cieľom projektu je spoznať život lesa, lesných stromov a ich ochrana. 

 

Projekt Vody Kysúc

     Škola má v rámci projektu adoptovanú studničku Pod Hájnicou s pitnou vodou na vyšnom konci v Lodne, ktorá bola vyčistená a zastrešená.

 

Spolupráca so ZPOZ obce Lodno

    So žiakmi  pani vychovávateľka a pani učiteľky pravidelne pripravujú kultúrny program  pri rôznych príležitostiach : Uvítanie detí do života,  Posedenie dôchodcov a starších občanov obce, Deň matiek, Mikuláš, Rozprávačské Lodno a pod.

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Fotogaléria