Navigácia

Profil školy História budovy školy Personálne obsadenie školy v šk. roku 2018/19 Publikácia k 80. výročiu Základnej školy LODNO 80. VÝROČIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY LODNO

O škole

Profil školy

Základná škola   Lodno

 

Základná škola Lodno je škola rodinného typu a poskytuje svojim žiakom primárne vzdelávanie I. stupňa, v mimoškolskom čase funguje školský klub detí, záujmové útvary, v škole je zriadená pobočka základnej umeleckej školy. Škola má moderne vybavené triedy, počítačovú učebňu, telocvičňu, školskú jedáleň. V areáli školy je multifunkčné športové ihrisko s umelou trávou, školský altán, školská záhrada. Organizujeme množstvo kultúrno - spoločenských podujatí, divadlá, výchovné koncerty, športové popoludnia, aktivity na podporu čítania s porozumením, podujatie Noc s Andersenom, besiedy, výlety, exkurzie... V budove školy sídli tiež materská škola s vlastným školským dvorom na hry detí. 

Od školského roka 2010/2011 riaditeľstvo ZŠ Lodno nadviazalo spoluprácu so Základnou umeleckou školou Kysucké Nové Mesto a v našej škole vznika pobočka. Podľa záujmu žiakov sa otvoril odbor hudobný: klavír a spev. V školskom roku 2011/2012 pribudla hra na keyboarde a gitaru. Pobočku ZUŠ KNM pri ZŠ Lodno navštevujú nielen naši žiaci, ale aj škôlkari a naši bývalí žiaci. 

Od školského roka 2011/2012 nadviazala škola spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou DOTYK Ružomberok. V škole vznikla pobočka a otvoril sa odbor tanečný. 

So Súkromným strediskom záujmovej činnosti DOTYK Ružomberok (pobočka Podhorie) sme tiež v šk.roku 2011/2012 nadviazali spoluprácu, prostredníctvom ktorej budú zastrešované mimoškolské akcie školy (Mikuláš, Karneval, Deň matiek, MDD, Stavanie mája, Noc s Andersenom a pod.). Vďaka spolupráci riaditeľstvo školy zakúpilo dotykovú interaktívnu tabuľu PowerBoard na modernú výučbu na vyučovacích hodinách.

Ďalšia interaktívna tabuľa Promethean na modernizáciu výučby bola zakúpená v rámci zapojenia sa do projektu Aktívna škola.

Od školského roka 2012/2013 nadviazala škola spoluprácu so Základnou súkromnou umeleckou školou Máši Haľamovej Martin - tanečná škola a výtvarná škola.

V rámci spolupráce so ZUŠ Kys.N.Mesto navštevuje našu pobočku v ZŠ Lodno už 28 žiakov ZUŠ.

2013 - 2014

 • Zapojenie sa do Národného projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy a získanie športového náradia a pomôcok na vyučovanie telesnej výchove v hodnote 1.000 eur.
 • Zapojenie sa do projektu Elektronizácia regionálneho školstva a vytvorenie digitálnej učebne vybavenej interaktívnou tabuľou so zamontovaným dataprojektorom, notebookom, wifi routerom a tabletmi zn. Samsung v počte 20 kusov.
 • Zapojenie sa do projektu Digitálna škola a vytvorenie interaktívnej učebne vybavenej interaktívnou tabuľou, notebookom a reproduktormi na modernizáciu vyučovania.
 • Zapojenie sa do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove a získanie interaktívnej tabule a edukačného balíčka výučbových programov.
 • Zapojenie sa do projektu VÚDPaP – Komplexný systém poradenstva a prevencie a profesijného rozvoja na školách a získanie odbornej literatúry od firmy Raabe pre prácu výchovného poradcu, koordinátora prevencie sociálno-patologických javov, triednych učiteľov, na práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami.
 •  

 

 

 

 

 

Počet žiakov v šk. roku 2018/2019 :52

Počet tried                                     :   4

Školský klub detí                            :   1

Triednictvo:   

1.roč.: Mgr. Vlasta Kvašňovská

2.roč.: Mgr. Anna Šutiaková

3.roč.:Mgr. Slavomíra Brandýsová

4.roč.: Mgr. Beáta Dubovická

 

Ďalší vyučujúci:

Náboženská výchova: 1. – 4.  ročník –  Mgr. Blanka Šamajová

 

Počty žiakov

1. ročník : 13 žiakov  ( 7 chlapcov, 6 dievčat)

2. ročník : 12 žiakov (6 chlapcov, 6 dievčat)

3. ročník :  12 žiakov (6 chlapcov, 6 dievčat)

4 ročník : 15 žiakov ( 9 chlapcov, 6 dievčat )

               

Spolu   : 52

              

 

Záujmová činnosť:   

   

           Počítačový krúžok : Mgr. B. Dubovická

 

 Lodňanček - detský folklórny súbor : Mgr. Vlasta Kvašňovská

ŠŠportovo - pohybový krúžok : Mgr. Vlasta Kvašňovská

   

                   

  Mladý hasič : Ľuboš Lisko 

 

Projekty:

ELEKTRONIZÁCIA REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

DIGITÁLNA ŠKOLA

AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE

KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE UČITEĽOV TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OVOCIE ŠKOLÁM 

JAZDÍME BEZ NEHOD 

INFOVEK

MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU

ZDRAVÁ ŠKOLA

ZÁLOŽKA SPOJUJE ŠKOLY

OTVORENÁ ŠKOLA ŠPORT

TENIS DO ŠKOL

VZDELÁVANIE UČITEĽOV V ANGLICKOM JAZYKU

ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV V PREDMETE INFORMATIKA

Vzdelávanie učiteľov školy:

Mgr. Beáta Dubovická – funkčné inovačné vzdelávanie – MPC Žilina (ukončené)

Mgr. Anna Šutiaková – VÚDPaP – Komplexný systém poradenstva a prevencie a profesijného rozvoja na školách (ukončené)

                Mgr. Slavomíra Brandýsová – Národný projekt - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy -                               Školský šport MŠ SR (ukončené)

Bc. Dáša Vargová – Aktivizujúce metódy vo výchove – MPC Žilina (ukončené)

 

              V  spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava a Ministerstvom školstva SR sa v rámci projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika  vzdelávania zúčastnila Mgr. Beáta Dubovická.  Jednalo sa o dvojsemestrálne štúdium, ktoré sa uskutočňovalo na Žilinskej univerzite v Žiline.  Informatická výchova je povinný predmet od 2. ročníka ZŠ. Zo vzdelávania získal každý účastník vzdelávania notebook, dataprojektor.

            V spolupráci s ŠPÚ Bratislava a MŠ SR  Mgr. Dubovická absolvovala Vzdelávanie učiteľov  ZŠ a SŠ v cudzom jazyku - konkrétne anglický jazyk, ktorého cieľom bolo vyškoliť učiteľov 1. stupňa na vyučovanie cudzieho jazyka v ročníkoch 1. - 4. ZŠ. 4-ročné vzdelávanie úspešne ukončila štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce na UNIZA Žilina.    Cudzí jazyk je podľa Štátneho vzdelávacieho programu povinným predmetom od 3. ročníka. V našej škole sa anglický jazyk vyučuje od  školského roka 2005/2006 najskôr ako krúžok, neskôr ako nepovinný predmet v 3. a 4. ročníku. Od šk. roku 2008/2009 sa vyučuje ako voliteľný predmet v 1. a 2. ročníku,  ako povinný predmet v 3. a 4. ročníku podľa ŠkVP.

          Škola je zapojená do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu  v spolupráci s Ústavom informáci a prognóz školstva Bratislava, v rámci ktorého získala 5 počítačových súprav HP, dataprojektor a laptop pre učiteľku. Vzdelávanie absolvovala Mgr. Kvašňovská. 

Vzdelávanie pre výchovných poradcov absolvovala Mgr. Anna Šutiaková, ktorá je výchovnou poradkyňou v škole.

      


 

Škola je zapojená do projektu Infovek  

- rozvíjame počítačovú gramotnosť žiakov nielen na krúžkoch, ale aj na vyučovaní už od 1. ročníka.

V rámci projektu Zdravá škola  zabezpečujeme deťom pitný režim, telovýchovné chvíľky na vyučovacích hodinách, vyučovanie v prírode v školskom altánku (viď. foto)

 

           

            obr. Beseda "Stromy poznania" s pracovníkmi Lesného závodu v školskom altánku

Projekt Stromy poznania

    V spolupráci s Odštepným závodom Oščadnica sme sa už dvakrát zapojili do projektu Stromy poznania, kde žiaci spolu s lesníkmi po absolvovaní besedy vysadili v školskom areáli sadeničky lesných stromov buk, dub, smrek, jedľa, borovica, smrekovec. Cieľom projektu je spoznať život lesa, lesných stromov a ich ochrana. 

 

Projekt Vody Kysúc

     Škola má v rámci projektu adoptovanú studničku Pod Hájnicou s pitnou vodou na vyšnom konci v Lodne, ktorá bola vyčistená a zastrešená.

 

Spolupráca so ZPOZ obce Lodno

    So žiakmi  pani vychovávateľka a pani učiteľky pravidelne pripravujú kultúrny program  pri rôznych príležitostiach : Uvítanie detí do života,  Posedenie dôchodcov a starších občanov obce, Deň matiek, Mikuláš, Rozprávačské Lodno a pod.

Novinky

Kontakt 0911181890

 • Základná škola Lodno
  Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
 • +421 x 4231756
  0911 181 890

Fotogaléria