Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Lodno 67
Adresa školyLodno 67, okres Kysucke Nove Mesto
Telefón+421 x 4231756, 0911181890
E-mailzslodno@zoznam.sk
WWW stránkazslodno.edupage.org
ZriaďovateľObec Lodno
 Lodno 228, 02334

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Beáta Dubovická04142317560911181890b.dubovicka@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
zástupca zriaďovateľaĽuboš Lisko0915853709
pedagogickí zamestnanciMgr. Vlasta Kvašňovská0903743133
 Bc.Dáša Vargová0904130826
zástupcovia rodičovJana Ďurčová0903948782
 Martina Špernogová0903519337

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
Metodické združenieMgr. Vlasta Kvašňovská1.- 4.ročník
Výchovný poradcaMgr.Anna Šutiaková1.-4.ročník
Ďalší zamestnanciMgr.Slavomíra Brandýsová1.-4.ročník
 Bc.Dáša Vargovávychovávateľka ŠKD

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 46

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111000004
počet žiakov11121580000046
z toho ŠVVP1        1
z toho v ŠKD87103     28

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: počet žiakov 15 / z toho dievčat 6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet 13/ počet dievčat 6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

x

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Priemerná známka za triedu z jednotlivých predmetov:

1. ročník - neklasifikovaný, slovné hodnotenie

2. ročník - SJL - 1,33 MAT - 1,083 PVO-1,083

3. ročník - SJL - 1,8 MAT - 1,53 PDA - 1,33 VLA - 1,13 ANJ - 1,4

4. ročník - SJL - 1,93 MAT - 1,86 PDA - 1,57 VLA - 1,86 ANJ - 1,79

Prospech žiakov

1. ročník -

Spolu: 11 žiakov >>prospelo 11 žiakov

2. ročník-

Spolu 12 žiakov >> prospelo s vyznamenaním 11 žiakov (7 žiakov so samými jednotkami)

>> prospel - 1 žiak

3. ročník-

Spolu 15 žiakov >> prospelo s vyznamenaním 10 žiakov (7 žiaci so samými jednotkami)

>> prospeli veľmi dobre 2 žiaci

>> prospeli 3 žiaci

4. ročník-

Spolu 8 žiakov >> prospelo s vyznamenaním 4 žiaci (4 žiakov so samými jednotkami)

>> prospeli veľmi dobre 2 žiaci

>> prospeli 2 žiaci

TriedaPočetProspeliNeprospeli
1.A11110
2.A12120
3.A15150
4.A880

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A1154449,4554400,00
2.A1249641,3349600,00
3.A1571347,5371300,00
4.A842252,7542200,00
Spolu:46217547,28217500,00
Z toho dievčatá:2192343,9592300,00

Výsledky externých meraní

x

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Školský vzdelávací program ZŠ Lodno 2017/2018 ŠkVP

4.ročník

Vzdelávacia oblasť Vyuč.pred. Povinné / Doplnené / Spolu

Jazyk a komunikácia SJL 5 + 3 = 8

ANJ 3 + 0 = 3

Príroda a spoločnosť PDA 1 + 1 = 2

VLA 1 + 0 = 1

Človek a hodnoty NBV 1 + 0 = 1

Matematika a práca MAT 4 + 1 = 5

s informáciami IFV 1 + 0 = 1

Človek a svet práce PVC 1 + 0 = 1

Umenie a kultúra VYV 1 + 0 = 1

HUV 1 + 0 = 1

Zdravie a pohyb TEV 2 + 0 = 2

Povinné hodiny spolu 21

Voliteľné hodiny spolu 5

Spolu za triedu 26

Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ Lodno 2017/2018 1.-3. ročník iŠkVP

Vzdelávacia oblasť Vyuč.pred. Povinné / Doplnené Povinné / Doplnené Povinné /Doplnené

1.ročník // 2.ročník // 3.ročník

Jazyk a komunikácia SJL 9 // 8 // 7 ANJ - +1 // - + 1 // 3

Človek a príroda PVO 1 // 2 // -

PDA - // - // 1 + 1

Človek a spoločnosť VLA - // - // 1

Človek a hodnoty NBV 1 // 1 // 1

Matematika a práca MAT 4 + 1 // 4 + 1 // 4 + 1

informáciami INF - // - // 1

Človek a svet práce PVC - // - // 1

Umenie a kultúra VYV 2 // 2 // 1

HUV 1 // 1 // 1

Zdravie a pohyb TSV 2 // 2 // 2

MLZ - // - + 1 // -

SPOLU: 20 + 2 // 20 + 3 // 23 + 2

22 // 23 // 25

Spolu za všetky ročníky : 96 hodín

Učebný variant1.2.3.4.Spolu
Počet tried v ročníku11114
Anglický jazyk111215846

Nepovinné predmety

x

Rozširujúce hodiny

Posilnené hodiny - disponibilné hodiny :

iŠkVP

1.ročník - 1h ANJ, 1 h MAT

2. ročník - 1 h ANJ, 1 h MAT, 1h MLZ

3. ročník - 1h PDA, 1 h MAT

ŠkVP

4. ročník - 3h SJL, 1h PDA, 1h MAT

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka1111
Bežných tried 2.- 4.roč.3350
Špeciálnych tried0xx
Pre nadaných0xx
Spolu4461

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP6161
     
Znížený úväzok1010
   7 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov066
vychovávateľov011
asistentov učiteľa011
    
spolu088

Predmety vyučované nekvalifikovane

Vypísané predmety odučené neodborne. 8,33%

Ostatné vyučovacie predmety odučené odborne. 91,66%

TriedaPredmetPočet hodín týždennePedagóg
1.AMladý záchranár1Vargová
1.AAnglický jazyk1Brandýsová
2.AAnglický jazyk1Brandýsová
4.AAnglický jazyk3Brandýsová
3.ATelesná výchova2Vargová

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

EnglishOne -

- projekt v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom

- nadväzuje na úspech národného projektu EnglishOne (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách).

- prihlásená Mgr.Beáta Dubovická, zúčastnila sa školení EnglishOne

Riaditeľka školy Mgr. Beáta Dubovická sa pravidelne zúčastňovala porád a školení pre riaditeľov škôl.

Výchovná poradkyňa Mgr. Anna Šutiaková sa pravidelne zúčasťňovala porád a školení vých.poradcov v spolupráci s CPPPaP Kys.N.Mesto a supervíznych stretnutí školských špeciálnych pedagógov

Koordinátor prevencie Mgr. Vlasta Kvašňovská sa zúčastňovala školení organizovaných CPPPaP KNM.

Školenia:

*Školenie zamerané na testovanie pohybových predpokladov podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe (MŠ SR)- Mgr. Kvašňovská, Mgr. Šutiaková

*Dieťa s problémovým správaním - seminár Kvašňovská

*Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti ŠVP (MPC Bratislava)- Mgr. Šutiaková

*Výklad zákona o ochrane osobných údajov a návrh novej legislatívy (Vesna n.o.)- Mgr. Dubovická

*Aktuálna povinnosti pri správe dokumentov - elektronická komunikácia (Asociácia správcov registratúry, Žilina) - Mgr. Dubovická

*Problematika ochrany detí pred násilním - (ÚPSVaR Kys.N.Mesto) - Mgr. Šutiaková

*Nový zákon o ochrane osobných údajov (Kantorka,n.o.) - Mgr. Dubovická

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Šaliansky Maťko - 26.1.2018 - bez umiestnenia: Martikánová Natália , Mariana Brandýsová, Diana Suriaková

Vianočný zvonček 2017 - 5.12.2017 - okresná súťaž v speve vianočných piesní

Umiestnenie:

Detská spevácka skupina zo ZŠ Lodno - 3.miesto

Dávid Mrvečka - diplom za vzornú reprezentáciu školy

Slávici Kysúc - Vidiečanova Habovka 2018 - 22.3.2018 - folklórne podujatie - regionálna postuová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

Umiestnenie:

Dávid Mrvečka 2. roč.- bronzové pásmo

Detská spevácka skupina SpevuLienky - strieborné pásmo

Hviezdoslavov Kubín - 23.3.2018 - okresné kolo celoštátnej súťaže v prednese poézie a prózy- Aneta Ďurčová 3. roč. a Diana Suriaková 4.roč.

Umiestnenie:

Diana Suriaková 1. miesto I.kategória

Slávik Slovenska 2018 - 18.5.2018 - okresné kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne

Umiestnenie:

Mariana Brandýsová - 2. miesto

Vajanského Martin - krajské súťažné kolo v prednese poézie a prózy -

Bez umiestnenia: Diana Suriaková

Pytagoriáda - matematická súťaž

Umiestnenie:

3.r. Matúš Mikolaj - 3. miesto 19 bodov - ocenený v DK Talenty 2018,

Bez umiestnenia: 4.r. - Adam Kavčiak, Dávid Roman, Jakub Vavrek - neúspešní riešitelia

Súťaže v rámci ZUŠ: Mariana Brandýsová - I. kategória zlaté pásmo Vokálna jar XXIII.ročník,

Hasičská súťaž žiackych družstiev

- účasť na Zimných halových hrách mládeže, Pohárová súťaž v hasičskom útoku :

Hasičské súťaže žiackych družstiev

- účasť na Zimných halových hrách mládeže, Pohárové súťaže v hasičskom útoku :

21.10.2017 - Jesenné hry mladých hasičov v Snežnici

6.1.2018 - „Zimné halové hry“ v Rudine, chlapci 3.miesto,dievčatá 2.a 4.miesto

2.6.2018 - Okresné kolo „Plameň“ v Kys.N.Meste - 8.miesto

1.7.2018 - pohárová súťaž v hasičskom útoku v Lodne, 2.a 3.miesto

8.7.2018 - pohárová súťaž v hasičskom útoku v Hornom Vadičove , posl.miesto

28.7.2018 - pohárová súťaž v hasičskom útoku v Ochodnici, 4.miesto

11.8.2018 - pohárová súťaž v hasičskom útoku v Kysuckom Lieskovci - 3.miesto

19.8.2018 - pohárová súťaž v hasičskom útoku v Povine - 3.miesto

25.8.2018 - pohárová súťaž v Kys.N.Meste, neukončený pokus

Vystavené trofeje budú vystavené v Hasičskej zbrojnici v Lodne po dokončení rekonštrukcie.

Všetci žiaci, ktorí sa pripravovali na školské a okresné súťaže a reprezentovali našu školu boli odmenení vecnými cenami z fondu ZRPŠ. Z fondu ZRPŠ sa žiakom a pedagogickému dozoru financovalo cestovné a občerstvenie na okresných kolách. Žiaci, ktorí sa umiestnili v školských a okresných súťažiach boli riaditeľkou školy odmenení ďalšími vecnými cenami.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Exkurzie, plavecký výcvik žiakov:

23.3.2018 Exkurzia Za tradičnými remeslami do obce Rudina + návšteva ZŠ Rudina - vystúpenie súboru Jedľovina - všetci

27.3.2018 - Divadelné predstavenie za odmenu pre deti reprezentujúce našu školu - vystúpenie tradičného divadla organizované Kultúrnym strediskom Čadca

26.6.2018 - Nášteva kina Cinemax Mirage - žiaci 4. ročníka

16.3.218 - Poľovnícka výstava a exkurzia do Múzea v Čadci - všetci

16-20.4.2018 - Plavecký výcvik žiakov 3.a 4. ročníka v spolupráci s Mestskou plavárňou Čadca

1.6.2018 - Medzinárodný deň detí - Turistický pochod lesom k chate p. Chyláka - aktivity v lese spojené s poznávaním prírody a lesných stromov a živočíchov, varenie guľášu - všetci

16.5.2018 - Kujem, kujem podkovičku - návšteva festivalu folklórnych súborov - deti z DFS Lodňanček

5.6.2018 - Návšteva areálu 5.pluku špeciálneho určenia a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline - DOD MDD - všetci

15.6.2018 - Celoškolský výlet na Donovaly - rozprávková dedinka Habakuky - všetci + rodičia

Detský folklórny súbor Lodňanček zo ZŠ Lodno

Detský folklórny súbor Lodňanček ako záujmový krúžok pravidelne pracoval a nacvičoval piesne a tance pod vedením DiS.Art. Eriky Hoferovej. Absolvovali veľa vystúpení.

Obecný úrad Lodno pravidelne organizuje posedenie pre starých občanov obce, kde vystúpil aj náš Lodňanček pod vedením Eriky Hoferovej. Deti spevom a tancom potešili našich starých spoluobčanov, ktorí ich za to odmenili veľkým potleskom a pani starostka sladkým koláčikom. Od apríla krúžok prevzala Mgr. V. Kvašňovská, z dôvodu MD pani Hoferovej.

Vystúpenia Lodňančeka na Vianočných besiedke ZŠ Lodno 20.12.2017 s vianočými koledami a piesňami.

25. decembra 2017 - Jasličková pobožnosť v Kostole sv.Petra a Pavla v Lodne.

14. mája 2018 - vystúpenie na Deň matiek v KD Lodno

Divácka účasť v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konal XI. ročník detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku,

4.6.2018 - Rozprávačské Lodno - vystúpenie na XXI. ročníku celoslovenskej prehliadky rozprávačov v KD Lodno

3.7.2018 - vystúpenie v Kostole sv. Petra a Pavla v Lodne pri príležitosti Petro-Pavlovských hodoch v obci.

3.7.2017 - vystúpenie Lodňančeka na otvorení Hasičskej súťaže v Lodne.

Prezentácia žiakov na verejnosti:

3.12. 2017 - Mikuláš v KD Lodno - kultúrne predstavenie žiakov

6. 12.2017 - Mikuláš v škole- predstavenie sa žiakov s mikulášskym programom v škole - spojené s návštevou Mikuláša a čerta - balíčky sponzorované rodičmi, z fondu ZRPŠ a D.Suriakom Obchod PREVAS

20.12. 2018 - Vianočná besiedka ZŠ Lodno spojená s vianočnými trhmi - všetci žiaci si pripravili pre svojich rodičov a príbuzných a pozvaných hostí kultúrny program, vianočné piesne, básne, scénky, dramatizáciu rozprávok. V rámci Vianočnej besiedky predstavili svoj hudobný talent aj žiaci navštevujúci ZUŠ Kys.N.Mesto - pobočka ZŠ Lodno. Po besiedka nasledovali vianočné trhy, kde boli ponúknuté vianočné výrobky detí a ich rodičov. Vianočná besiedka sa uskutočnila v Kultúrnom dome Lodno.

II.2018 - Fašiangový karneval - žiaci strávili vyučovací poldeň voi fašiangových maskách, po 3.vyučovacej hodine nasledovali súťaže v telocvični a malá diskotéka.

Noc S Andersenom - akcia na podporu detského čítania - žiaci prežijú rozprávkový večer a noc plnú súťaží, rozprávok a zábavy v škole - XII.ročník organizovaný Mgr. Hankou Šutiakovou a Bc. Dáškou Vargovou

- Máj, máj zelený - stavanie mája pred školou spojené so spevom

14. máj 2018 - Deň matiek - kultúrny program žiakov jednotlivých tried v KD Lodno pre matky a staré mamy.

Koncerty žiakov ZŠ v rámci pobočky ZUŠ Kys.N.Mesto - Fašiangový koncert, Vianočný koncert, Koncert koncoročný

Ďalšie aktivity:

Aktivity v oblasti jednotlivých výchov:

Environmentálna výchova (koordinátor Mgr. Anna Šutiaková):

- Jeseň v záhrade - výstava ovocia a zeleniny v triedach, v predchodbe školy, súťaž o najkrajšie jabĺčko

-prikrmovanie vtákov a lesnej zvery v zimnom období

- zhotovenie nástenky o ochrane životného prostredia

-stavanie snehuliakov v školskej záhrade

-vianočné aranžovanie - výroba výrobkov na vianočné trhy (použitie odpadového materiálu)

-Deň Zeme - vyčistenie areálu školy a blízkeho okolia

- Kvapka- pozeranie rozprávok o kolobehu vody - žiaci 1. ročníka, šetrenie vodou

-Od stromu k zošitu - výtvarná súťaž na danú tému

- Liga proti rakovine - Zapojenie sa do dobrovoľnej zbierky v spolupráci s Úniou žien - prispenie sumou 70 €

- Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

- žiaci sú vedení k šetreniu vody, elektrickej energie, k ochrane prírody a životného prostredia.

- obmieňanie nástenky, triedne aktivity na tému ochrany prírody a život. prostr.

- jesenná, zimná a jarná výzdoba na dverách tried a v predchodbe školy.

- beseda o lese a ochrane lesa a lesnej zvery s pánom Milanom Obrkom - lesník

-

Primárna prevencia sociálno - patologických javov ( koordinátor Mgr. Vlasta Kvašňovská):

Koordinátorka je zároveň koordinátorkou Zdravej školy, ktorej aktivity sa prelínajú s aktivitami PSPJ:

- zhotovovanie a obmieňanie nástenky,

- Vychádzka do lesa - púšťanie šarkanov, opekačka.

- Zdobenie vianočných perníkov, vianočná výzdoba, ikebany spolu s rodičmi.

- Svetový deň vody - súťaže s vodou, tvorba plagátov na ochranu, význam vody pre život, šetrenie vody.

- Svetový deň mlieka - výroba pohostenia z mliečnych výrobkov (syrokrém, syr, maslo, mliečne nátierky)

- Beseda s pracovníčkou CPPPaP K.N.Mesto p.Dolinayovou- téma "Škodlivosť sladkostí,Vzťahy v triede"

- Svetový deň Červeného kríža - beseda so zdravotnou sestrou p. Štefundovou na tému Bezpečné správanie v škole i doma, škodlivosť návykových látok pre ľudské telo, spoločné kreslenie plagátov - umiestnenie na hlavnej chodbe.

- Športovo-pohybový krúžok - športové aktivity na podporu zdravia a kondície žiakov, spoločná vychádzka do lesa spojená s opekačkou, prikrmovanie lesnej zveri, stavanie snehuliakov

- Aktívne využívanie web.stránok www.bezpecnenainternete.sk, www.ovce.sk, www.bezpecnaskola.sk, www.pomoc.sk

- Liga proti rakovine - zbierka

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (Mgr. Slavomíra Brandýsová):

- Deň matiek - Beseda o matke a nácvik kultúrneho programu na Deň matiek do KD Lodno, zhotovovanie pozdravov a darčekov matkám.

- v spolupráci s matkami zdobenie a maľovanie tekvíc a jesenných plodov

- v novembri spomienka na zosnulých - návšteva obecného cintorína

- zdobenie vianočných perníčkov spolu s matkami

- zdobenie veľkonočných vajíčok - veľkonočné zvyky a tradície

- stavanie mája pred školou

-Deň otcov - beseda, príprava pozdravov pre otcov. Deň Sv. Valentína - darček pre tých, ktorých máme radi.

Fašiangový karneval - zachovávanie tradícií,

Aktivity na zlepšovanie čítania s porozumením:

- Čítanie mimočítankovej literatúry, detských časopisov Včielka, Adamko (vyučujúce SJL, vych. ŠKD)

- Záložka do knihy spája školy - pridelená ZŠ a MŠ Strážov, Janovice nad Úhlavou

- Slávnostný zápis žiakov 1. ročníka do školskej knižnice

- Súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín - školské kolo, okresné kolo, krajské

kolo

- Vedenie školskej knižnice - Mgr. Brandýsová

- Marec - mesiac knihy, výstavka detských kníh (triedne učiteľky)

- Noc s Andersenom - školská akcia na podporu čítania detskej literatúry a kníh H.Ch.Andersena (Bc.Vargová, Mgr. Šutiaková)

- Čítajme si 2018 - zapojenie sa do celoslovenského čitateľského maratónu na rozvoj čitateľských zručností v spolupráci s UNICEF. (riad.školy, Mgr.Šutiaková),

- Ponuka kníh z knižného klubu Media Klub, Fragment , Albatros a Ikar a ďalších vydavateľstiev, motivácia k čítaniu. (riad.školy + triedne učiteľky)

- Zakupovanie nových kníh do školskej knižnice, súťaž o najlepšieho čitateľa

- Riško Mozol a Jakub Vavrek sa zapojili do literárnej súťaže Redaktor mesiaca pre časopis Adamko, ich príbehy boli zverejnené v časopise Adamko, boli odmenení knižnou z vydavateľstva Fragment.

Ďalšie akcie v škole aj mimo školu:

- Beseda s pánom Jozefom Belanom z Detskej misie k Vianociam a Veľkej noci

- minikino - 2x ročné filmové predstavenie pre všetkých žiakov školy

- divadelné predstavenia pre žiakov, prizývaní aj škôlkari v rámci spolupráce

Finančná gramotnosť -

- Medzinárodný deň eura - 24.9. - vyrobenie zástavy Európskej únie, eurobankovky a mince, test pre žiakov 3. a 4. roč. o EU

- súťaž Euro - žiaci 1. a 2.ročníka pracovali na výtvarnej téme Kde všade sa môžeme stretnúť s eurami, 3. a 4.ročník - vypracovali dotazník.

Pri príležitosti Dňa sporenia sa žiaci oboznámii s predchádzajúcou menou slovenskou korunou, aj s československými peniazmi, následne si žiaci navrhli a vyrobili vlastné peniaze, ktoré poemnovali a odlíšili poznávacími symbolmi. Deti prichádzajú

Akcie školy, na ktoré sme v rámci spolupráce prizývali aj deti z Materskej školy Lodno:

- Koncerty, divadelné predstavenia, besedy, zápis detí do 1. ročníka : zapísaných 15 žiakov pre školský rok 2018/19, z toho 2 žiaci majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

Zviditeľňovanie školy :

- Správa školského webového sídla www.zslodno.edupage.org riaditeľkou školy Mgr. B. Dubovickou

- Správa webového sídla na sociálnej sieti Facebook - ZŠ Lodno - cieľom je osloviť a propagovať školu čo najväčšiemu počtu rodičov, žiakov, verejnosti

- Publikovanie článkov do týždenníka Kysuce, My - Kysucké noviny

- Účasť na súťažiach

- Informačné letáky pre rodičov

- Kultúrne vystúpenia v obci, koncerty ZUŠ pre rodičov, besiedky, prizývaná aj verejnosť.

Spolupráca s obcou :

- Príprava a vystúpenie s kultúrnym programom na Deň matiek, Posedenie pre starých občanov obce

- Príprava a vystúpenie s kultúrnym programom na celoslovenskej prehliadke rozprávačov Rozprávačské Lodno

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekt Školské ovocie

- v spolupráci s firmou Bukov - Ovocie a zelenina - žiaci 1x za dva týždne dostávajú ovocie (jablko alebo hrušku) a ovocný džús - podpora konzumácie ovocia a výrobkov z ovocia.

EnglishOne -

- projekt v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom

- nadväzuje na úspech národného projektu EnglishOne (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách).

- prihlásená Mgr.Beáta Dubovická, zúčastnila sa školení EnglishOne

- poskytnuté kompletné sady moderných výučbových materiálov, prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu, účasť na školeniach zameraných na aktuálne trendy výučby anglického jazyka aj odborné aktivity v spolupráci s British Council Slovensko.

V roku 2017 rozširuje možnosť získať didaktické prostriedky EnglishOne aj na ostatných angličtinárov (Mgr.S.Brandýsová). .

Eko - Alarm - celoslovenský pilotný projekt - spolupráca s občianskym združením Živica, Priateľov Zeme - SPZ, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a Nadácia Ekopolis. Po zapojení sa do projektu a splnení podmienok sme získali pre školu do každej triedy plastové smetné koše na papier (modré) a na plasty (žlté). Spoločne sme sa rozhodli venovať téme odpadov mimoriadnu pozornosť.

O lesu k zošitu Od stromu k zošitu“ - projekt štátneho podniku LESY SR určeného základným školám, výtvarno - edukačný projekt, kde žiaci kreslili návrhy na školské zošity. Vybrané námety tvorili obálku na zošity. Pre našu školu sme získali zošity v obálkou so žiackymi výtvarnými prácami v počte 60 ks, ktoré sme rozdali žiakom.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 27., 28.3. a 31.3.2008

Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia č. 5149/2007-2008

Výsledky:

1.Priebeh výchovy a vzdelávania: dobrá úroveň (SJL - dobrá úroveň, MAT - dobrá úroveň, PRV,PDA,VLA - dobrá úroveň, VYV,TEV - dobrá úroveň)

2. Rozvoj osobnosti žiakov: veľmi dobrá úroveň (Preventívne a multidisciplinárne aktivity - dobrá úroveň, významné aktivity školy - veľmi dobrá úroveň, priebeh výchovy a vzdelávania - dobrá úroveň)

3. Podmienky výchovy a vzdelávania: dobrá úroveň (personálne podmienky - veľmi dobrá úroveň, priestorové podmienky - priemerné, materiálno - technické podmienky - dobrá úroveň, psychohygienické podmienky - priemerná úroveň)

4.Riadenie školy: dobrá úroveň (koncepčnosť zamerania, ciele - dobrá úroveň, strategické a operatívne plánovanie - dobrá úroveň, kontrolný systém - dobrá úroveň, informačný systém - veľmi dobrá úroveň, plnenie učebných plánov, osnov, štandardov - dobrá úroveň, kvalita pedagogickej dokumentácie - veľmi dobrá úroveň)

V celkovom hodnotení dosiahla škola dobrú úroveň - 1,42.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Prízemie základnej školy : 4 triedy, riaditeľňa (slúži aj ako zborovňa pre vyučujúcich), sociálne zariadenia pre dievčatá a pre chlapcov, kabinet, školská jedáleň, školská kuchyňa.

Poschodie: odborná počítačová učebňa, minitelocvičňa, ktorá slúži aj pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií školy (je využívaná školským klubom detí, materskou školou, ktorá sídli v budove školy, pobočkou ZUŠ Kys.N.Mesto - koncerty, nácviky). V telocvični sa nachádzajú rebriny, žinenky a pomôcky na TSV. Z národného projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy sme získali balík športových potrieb v hodnote 700 €.

Školské multifunkčné športové ihrisko s umelou trávou, sieťou, osvetlením s možnosťou hry futbal, hokej, tenis, volejbal basketbal a iné športové hry. Finančné prostriedky poskytnuté z Úradu vlády 40.000€ + spoluúčasť obce.

Budova školy bola rekonštruovaná, je zateplená, boli vyrovnané steny. Radiátory boli vymenené v r.2014 vo všetkých miestnostiach a chodbách, nové radiátory majú termostatické hlavice na reguláciu teploty v každej miestnosti osobitne.

V r. 2017 boli vymenené záchovy v sociálnych zariadeniach.

Taktiež bola daná do prevádzky nadstavba budovy školy (nadstavba prebiehala v rokoch 2016 - 2017). V nadstavbe budovy sú vytvorené priestory pre materskú školu a školský klub detí. Uvolnili sa priestory na poschodí pre základnú školu, tieto budú slúžiť ako kancelária a sklad učebníc a učebných pomôcok, registratúrne stredisko.

Počítačová učebňa je vybavená 14 počítačmi + slúchadlá, myši (projekt Modernizácia vzdelávania, Infovek, z prostriedkov 2% z odovzdanej dane), dve tlačiarne. Slúži na vyučovanie predmetu Informatická výchova, Informatika, počítačovému krúžku, školskému klubu. Využívajú ju vyučujúce na svoju prípravu na vyučovanie.

Interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook a tablety boli získané z projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v hodnote 11.736 €.

Pani učiteľkám sú k dispozícii notebooky.

V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa s dataprojektorom + notebook. Interaktívne tabuľe v triedach boli získané z projektov Aktivizujúce metódy vo výchove, Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie (Digiškola) alebo zakúpené z prostriedkov 2% z odovzdanej dane.

Na tlač zakúpená do zborovne farebná a laserová tlačiareň.

Kabinet učebných pomôcok je pravidelne dopĺňaný potrebnými učebnými pomôckami. Vybavenie kabinetu učebných pomôcok: keramické tabule, wifi-systém, buzoly, kompasy, stopky, lano, lopty, výučbové programy na matematiku, slovenský jazyk, anglický jazyk, prírodovedu, vlastivedu, učiteľské váhy, matematické váhy, model slnečnej sústavy, meotar, fotoaparát, projekčné plátno, prenosný reproduktor, pomôcky na geometriu, matematiku, nástenné obrazy, plagáty, dopravný koberec, obrázkové karty, žinenky, tenisové rakety, ...atď. Zakúpené bolo melodické školské zvonenie. Do tried boli zakúpené výškovonastaviteľné lavice a stoličky, nový nábytok. Veľa učebných pomôcok, nábytku, taktiež počítače boli zakúpené z prostriedkov darovaných 2% z odovzdanej dane. Bicykle a kolobežky a učebné pomôcky na dopravnú a zdravotnú výchovu boli získané z projektu Nadácie Pontis " Jazdíme bez nehôd".

Školská knižnica - žiacka knižnica je pravidelne dopĺňaná novými knihami, deti sú motivované k čítaniu. Učiteľská knižnica je dopĺňaná odbornou literatúrou a časopismi. Zapojením sa do projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí škola získala množstvo odbornej literatúry z vydavateľstva Raabe, systéme COMDI.

Učebnice sú objednávané prostredníctvom edičného portálu ministerstva školstva, pracovné učebnice a zošity objednávané z vydavateľstiev Aitec, Orbis Pictus, Taktik a Oxford.

Školský klub detí: vybavený novým nábytkom, výškovonastaviteľnými stolami, stoličkami, koberec, televízor. Nachádza sa v novej nadstavbe budovy školy.

Školský altánok - slúži nielen na oddych, ale i na vyučovanie v prírode, nakoľko je vybavený lavičkami a sedačkami pre asi 20 - 30 detí.

Školská záhrada pred školou - starostlivosť o kvety a trávnik v rámci pracovného vyučovania.

Školský dvor - je na ňom vytvorené provizórne dopravné ihrisko - cestičky a prechody pre chodcov, deti majú k dispozíci pieskovisko, preliezku.

Veľká trieda je vybavená klavírom (pobočka ZUŠ Kys.N.Mesto), k dispozícii je aj keyboard.

Školská jedáleň je prepojená vchovými dverami s hlavnou chodbou školy, tak sa žiaci ľahko premiesňujú počas veľkej prestávky na mliečnu desiatu, čaj a po 5. vyučovacej hodine na obed, po ktorom sa niektorí žiaci vracajú na 6. vyučovaciu hodinu.

Na zvyšovanie kvality vzdelávania a motivácie žiakov bola zakúpená licencia na programy Alf a Zborovňa, kde sa žiaci testujú a precvičujú v učive.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov v šk. roku

- rok 2018 (podľa počtu z 24.1.2018) - 109.903€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Deti v hmotnej núdzi - školské potreby : 2 žiaci á 16,60 € na polrok

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia :

1.600 € - odmena za vedenie záujmových krúžkov (Detský folklórny súbor Lodňanček, Mladý hasič, Počítačový krúžok, Športovo - pohybový krúžok, nákup krojov ), prevádzkové náklady na vedenie krúžkovej činnosti.

4. Asistent učiteľa - finančné prostriedky na mzdu asistenta vo výške 6720€ (I.-VIII)

5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

- fond ZRPŠ: 435 €

- čiastočná úhrada poplatkov za kultúrne podujatia (divadelné predstavenia, výchovné koncerty), Mikulášske balíčky, cestovné a stravné na súťaže (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Vianočný zvonček, Slávici Kysúc), Fašiangový karneval - sladkosti a odmeny maskám, Pytagoriáda - cestovné a občerstvenie, Noc s Andersenom - občerstvenie žiakom, odmeny žiakom za reprezentáciu v súťažiach a za umiestnenia, vstupné žiakom na tradíčné divadlo - za odmenu za reprezentáciu školy, Kujem, kujem podkovičku - cestovné, tablo pre štvrtákov, knihy do žiackej a školskej knižnice.

- poplatky ŠKD - pokrytie materiálych potrieb pre deti školského klubu detí.

6. Príspevok MŠ SR pre predškolákov - pokrytie nákladov materskej školy na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku.

7. Zbierka 2% v spolupráci s Nadáciou Spoločne pre región - 1.834€.

Zakúpený školský nábytok. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli 2%-tami pre našu školu, najmä Michalovi Dubovickému, ktorý už niekoľko rokov aktívne zbiera v INA - Schaefler Kysuca vyhlásenia k 2% z odovzdanej dane pre našu školu.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Stanovené ciele plníme.

Vyriešili sme priestorovú otázku -- vybudovaná je školská jedáleň, nová školská kuchyňa, priestranná telocvičňa, multifunkčné športové ihrisko. V novej nadstavbe budovy školy vznikli nové veľké priestory, čím školský klub detí získal samostatnú miestnoť a herňu. Na uskladnenie učebníc, pomôcok a registratúrneho strediska boli uvolnené dve miestnosti. Pred školou je vybudované parkovisko. Zapojením sa do rôznych projektov je škola vybavená množstvom modernej techniky a učebnými pomôckami. Z prostriedkov 2 % z odovzdanej dane sme vďaka rodičom a priateľom školy mohli zakúpiť množstvo učebných pomôcok, nový nábytok do tried, počítače, notebooky.

Pre deti sú organizované rôzne kultúrne a športové akcie, mimoškolské aktivity, zapájame sa do súťaží v speve, prednese, výtvarných súťaží, kde naši žiaci získavajú umiestnenia veľakrát na 1.mieste.

Na podporu folklóru a tradícií v škole pracuje Detský folklórny súbor Lodňanček, ktorý absolvoval množstvo vystúpení a festivalov, čím sa zviditeľnila nielen škola, ale i celá obec Lodno.

Škola sa úspešne dostala do pvedomia verejnosti publikovaním aktivít školy na školskom webovom sídle www.zslodno.edupage.org , publikovaním článkov v týždenníku Kysuce, My-Kysucké noviny, Kysucký žurnál, kultúrnymi programmi v spolupráci s obcou.

Úspechom je tiež, že našu školu navštevujú žiaci s bydliskom Kysucký Lieskovec.

Škola rozšírila svoje pôsobenie spoluprácou so Základnou umeleckou školou Kysucké Nové Mesto, ktorá má vytvorenú v našej škole pobočku už 9 rokov. Žiaci navštevujú hudobný odbor - hru na klavír, keyboard, harmoniku, spev, predtým gitara, hudobná náuka - zo ZUŠ KNM vyučujú 3 vyučujúce. Jednotlivé odbory sa otvárajú na základe záujmu žiakov.

Škola nadviazala spoluprácu s jazykovou školou Shanti zo Žiliny, v spolupráci s ktorou počas školského roka prebiehal v škole kurz anglického jazyka - 5 skupín (po 4-6 žiakov), výučba bola zameraná najmä na konverzáciu v anglickom jazyku.

Podstatné je, že naši žiaci dosahujú veľmi dobré vzdelávacie výsledky, v ktorých pokračujú aj na II. stupni ZŠ v Kysuckom Lieskovci. Úspech dosiahli žiaci aj v testovaní v 5.ročníku. Sme úspešní v súťažiach a pytagoriáde. (viď. výsledky súťaží)

Vyriešil sa problém s parkovaním rodičov a zamestnancov základnej i materskej školy vybudovaním menšieho parkoviska pred školou.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- zapájanie sa a vypracovávanie rozvojových projektov pre školu (viď. projekty), vďaka ktorým škola úspešne získala interaktívne tabule, tablety, notebooky, reproduktory, wifi router, odbornú literatúru, pomôcky a náradie na telesnú výchovu, čím máme zabezpečené podmienky na realizáciu moderného vyučovacieho procesu a motiváciu žiakov učiť sa moderným spôsobom.

Ďalšie úspechy:

- prezentácia školy na verejnosti, webové sídlo školy www.zslodno.edupage.org

- materiálno - technické zabezpečnie chodu školy - škola má multifunkčné ihrisko, telocvičňu, počítačovú učebňu s 11 počítačmi a interaktívnymi tabuľami, školskú jedáleň, pekné triedy pre samostatnú výučbu všetkých ročníkov I. stupňa, školskú záhradu, školský altánok, priestory v areáli školy na hranie sa žiakov v ŠKD, školská knižnica, v budove školy sídli aj materská škola. Na výučbu sú zabezpečené moderné vyučovacie pomôcky, žiacka a odborná literatúra,

- úspechy v súťažiach v speve, prednese, predstaveniach..(viď.súťaže a mimoškolské aktivity)

- zlepšenie výchovno - vzdelávacích výsledkov, ktoré si žiaci obhajujú aj na II. stupni ZŠ

- široká ponuka mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov a kultúrno - spoločenských akcií,

- spolupráca so zriaďovateľom pri budovaní a rekonštruovaní školskej budovy

- navštevujú našu školu už 5 žiakov zo susednej obce Kysucký Lieskovec

- nadviazanie spolupráce so Základnou umeleckou školou Kysucké Nové Mesto - hudobný odbor klavír, spev, pre budúci školský rok aj keyboard, gitara

- úspešný projekt Jazdíme bez nehôd, materiálne zabezpečenie učebnými pomôckami na predmet Mladý záchranár - dopravná a zdravotná výchova, taktiež využiteľné na iné vyučovacie predmety.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- zlepšenie spolupráce školy s rodičmi pri zlepšovaní vzdelávacích výsledkov žiakov a ich motivácii k učeniu

- sebahodnotenie žiakov, sebamotivácia k učeniu sa.

- nedostatok priestorov na učebné pomôcky, chýba nám kabinet

- chýba miestnosť, ktorá by slúžila ako školská knižnica, v ktorej by boli umiestnené skrine s detskou literatúrou (žiacka knižnica), odbornou literatúrou pre učiteľov (učiteľská knižnica), učebnice (sklad učebníc), tiež môže slúžiť ako čitáreň na vyučovanie čítania, realizáciu projektu Čítajme si a pod.

- chýba samostatná miestnosť pre školský klub detí, ktorá by bola zariadená nábytkom a pomôckami slúžiacimi výlučne pre deti navštevujúce školský klub detí v popoludňajších hodinách.

Návrh opatrení:

- meniť formy a metódy práce, aby bolo učenie pre žiakov zábavnejšie, spontánnejšie, aby sa sami učiť chceli, viac využívať učebné pomôcky na vyučovaní a didaktickú techniku. Používať interaktívne tabule, tablety, interaktívny softwér na vyučovaní.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Naši žiaci majú na II. stupni základnej školy v susednej obci dobré výsledky, vstupné a výstupné previerky píšu na dobrej úrovni (v Testovaní 5 v XI.2016 mala Tatiana Škvrndová 100% úspešnosť v testoch), reprezentujú školu v rôznych súťažiach, umiestňujú sa v okresných aj krajských súťažiach, čím robia dobré meno aj našej škole a obci.

Žiaci, ktorí sa pripravovali na recitačné a spevácke súťaže, tiež výtvarné, matematické súťaže ďalej pokračujú v nácvikoch a zapájajú sa do súťaží aj na II. stupni ZŠ, kde získavajú aj umiestnenia, čím taktiež robia dobré meno našej škole i obci.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

- na veľmi dobrej úrovni

Naša škola je rodinný typ školy založený na priateľských vzťahoch učiteľ - žiak, žiak - žiak, podporujeme toleranciu, vzájomný rešpekt a úctu, učíme deti slušnosnému správaniu sa v škole i na verejnosti.

Rozvrh hodín je nastavený tak, aby boli psychohygienické podmienky dodržané a aby školské a mimoškolské aktivity našich žiakov plynule na seba nadväzovali. Triedy sú pekné, upravené, čisté. Vychádzame v ústrety aj pedagógom, ktorí vyučujú na pobočke ZUŠ KNM v ZŠ Lodno, lektorke jazykovej školy, vedúcim záujmových krúžkov.

Výhodou je tiež, že žiaci sa stravujú v Školskej jedálni, ktorá sa nachádza v jednej budove školy - časť materská škola, t.j. žiaci sa môžu po 4. či 5. hodine naobedovať a presunúť sa hneď do triedy školského klubu detí. Taktiež pred 6. hodinou sa stihnú počas druhej veľkej prestávky naobedovať. Nemusia sa presúvať po vonku, ako kedysi, alebo ako je to v škole v susednej obci.

Tiež na telesnú výchovu a informatiku sa presúvajú v rámci budovy na poschodie, kde sa nachádzajú odborné učebne pre dané predmety.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Detský folklórny súbor Lodňanček - pod vedením Dis.Art.Eriky Hoferovej deti nacvičili množstvo vystúpení a reprezentovali nielen školu, ale i obec Lodno. Vystúpili pre starých občanov obce, na vianočnej besiedke školy, v kostole, na Rozprávačskom Lodne. Na Deň matiek v KD Lodno a Petro- Pavlovských hodoch, Hasičskej súťaži vedúcu krúžku z dvodu MD zastupovala p. uč. Kvašňovská, ktorá pripravila s deťmi súboru program. Pre deti sú k dispozícii vlastné dievčenské aj chlapčenské kroje.

Záujmový krúžok - Mladý hasič - pod vedením profesionálneho hasiča Ľuboša Liska sú žiaci pripravovaní na hasičské súťaže, získavajú umiestnenia, krúžok zahŕňa fyzickú aj teoretickú prípravu, účasť na pohárových súťažiach v hasičskom útoku.

Počítačový krúžok - žiaci radi trávia čas hraním počítačových hier, najmä v programe Minecraft, ktorý rozvíja priestorovú predstavivosť a fantáziu žiakov, logických hier, sledovaním rozprávok na youtube, využívajú výučbové programy. Vedúca krúžku Mgr. Beáta Dubovická

Športovo - pohybový krúžok - náplňou krúžku je šport (futbal, hokej, floorbal) a pohybové hry žiakov (vybíjaná, skákanie cez gumu, hry na školskom ihrisku), turistika, vychádzky a súťaže. Vedúca krúžku je Mgr. Vlasta Kvašňovská

Vo voľnom čase žiaci navštevujú pobočku Základnej umeleckej školy Kys.N.Mesto v ZŠ Lodno - hudobný odbor: spev, klavír, keyboard, akordeón.

Žiaci pravidelne reprezentujú školu na koncertoch, besiedkach a školských akciách, či akciách organizovaných obcou.


Názov záujmového krúžkuVedúci
Mladý hasičĽuboš Lisko
Počítačový krúžok Mgr. Beáta Dubovická
Športovo - pohybový krúžokMgr. Vlasta Kvašňovská
DFS Lodňanček Dis.Art.Erika Hoferová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku sa uskutočnilo jedno plenárne rodičovské združenie, jedno triedne rodičovské združenia. V priebehu roka sa poriadajú triedne pohovory s rodičmi, ktorých žiaci vykazuje slabšie výsledky. Viacerí rodičia pravidelne navštevujú triedne schôdzky, no sú aj takí (ojedinele), ktorí sa nezúčastnia ani raz v roku. Rodičia sú vyzývaní písomne, telefonicky.Na konzultáciu s učiteľmi majú možnosť využiť konzultačné hodiny, ktoré sú zverejnené.

Rodičia sú o známkach a správaní žiakov informovaní prostredníctvom žiackej knižky, pohovorom.

O aktivitách školy sú rodičia informovaní taktiež prostredníctvom školskej webovej stránky, informovaným súhlasom pri väčších akciách, oznamami.

Aktivity s rodičmi a deťmi -

- Tekvičiaci - výroba a jesenná výstava výrobkov z tekvíc a jesenných plodov

- Vianočné medovníčky - výroba a výstava

- Vianočné ikebany - výroba, výstava na vianočných trhoch

Výchovný poradca -

-individuálne konzultácie výchovného poradcu s rodičmi, vypracovanie IVP pre začlenenú žiačku s kochleárnym implantátom z 1. ročníka, pravidelné konzultácie s matkou , konzultácie s logopedickou pracovníčkou z Čadce a Kremnice, ktoré so žiačkou pracujú v rámci logopedickej intervencie,

- pravidelná účasť na supervíznych sretnutiach špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov,

-spolupráca so špeciálnym pedagógom zo ZŠ Kysucký Lieskovec,

- zabezpečenie asistenta učiteľa k začlenej žiačke

- v spolupráci s pani učiteľkami MŠ vykonanie zápisu do 1. ročníka, pohovor s rodičmi

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola sa prezentuje na verejnosti prostredníctvom školskej webovej stránky, fotografiami a videami na webe, na nástenkách, v kronike školy,v týždenníkoch Kysuce, My - Kysucké noviny.

V spolupráci s obcou pri usporiadavaní akcií pre verejnosť škola nacvičuje so žiakmi kultúrny program, ktorým sa prezentuje pred občanmi obce: Posedenie pre dôchodcov, Uvítanie detí do života, Mikuláš, Deň matiek, Maškarný ples, Rozprávačské Lodno, Petro - Pavlovské hody, Vianočné trhy

Spolupráca s inštitúciami:

Spolupráca so Základnou umeleckou školou Kysucké Nové Mesto -v ZŠ Lodno vytvorená pobočka (od r. 2010) - hudobný odbor : klavír, keyboard, spev, gitara, akordeon

Spolupráca s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kys.N.Mesto - (riad. školy, výchovná poradkyňa, triedne učiteľky) účasť na organizovaných školeniach, poradách koordinátorky, výchovného poradcu, exkurzii v Ľubochni.

Zberne - zber bateriek, tetrapakov.

Spolupráca s firmou Daffer - zabezpečovanie školských potrieb pre žiakov školy, učebných pomôcok, školský potrieb pre deti v hmotnej núdzi.

firma Bukov - dovoz ovocia a džúsov v projekte Školské ovocie

Spolupráca so ZRPŠ (riad. školy)- pri organizovaní školských akcií - platba časti vstupného za kultúrne predstavenia, finančné príspevky na odmeny žiakom za zbery, prospech, reprezentáciu školy v súťažiach - občerstvenie,cestovné a odmeny pre súťažiacich, knihy do školskej knižnice, Deň Zeme, Deň mlieka - zakúpenie mliečnych výrobkov, Deň vody - zakúpenie minerálky, MDD - zakúpenie sladkostí pre žiakov, Fašiangový karneval - odmeny maskám.

Spolupráca s Nadáciou Spoločne pre región Žilina. Ročná licencia na učiteľský portál Zborovňa a pre žiakov Bez kriedy, učebnice a časopisy pre žiakov.

Vydavateľstvo Fragment, Ikar, Svojtka, Pierot - podpora detského čítania

Únia žien Slovenska KNM - Deň narcisov ( vyzberaných ... €)

Slovenská pedagogická knižnica Bratislava - organizovanie celoslovenských akcií a súťaží (Čítajme si, Záložka spája školy, Noc s Andersenom, Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice)

Odbor sociálnych vecí a rodiny KNM - pomoc žiakom v hmotnej núdzi

Metodicko - pedagogické centrum Žilina - vzdelávania pre učiteľov, rozvojové projekty

Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava, ŠPÚ Bratislava - rozvojové projekty

Športové národné centrum - rozvojový projekt

Jazyková škola Shanti - jazykové kurzy žiakov

Spolupráca s obcou :

- Príprava a vystúpenie s kultúrnym programom na Deň matiek, Posedenie pre starých občanov obce

- Príprava a vystúpenie DFS Lodňanček s kultúrnym programom na celoslovenskej prehliadke rozprávačov Rozprávačské Lodno

- Príprava a vystúpenie DFS Lodňanček s kultúrnym programom na Petro-Pavlovských hodoch v Lodne.

- Príprava a vystúpenie DFS Lodňanček s kultúrnym programom na Hasičskej postupovej súťaži.

Záver

Vypracoval: Mgr. Beáta Dubovická

V Lodne, 15. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 21.9.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy súhlasí a schvaľuje správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2017/2018.

..............................................

Schválenie zriaďovateľom školy

Starostka obce ako štatutárny zástupca školy súhlasí a správu schvaľuje:

podpis: ..................................

Alžbeta Suriaková

starostka obce

Novinky

Kontakt 0911181890

  • Základná škola Lodno
    Lodno 67, okres Kysucké Nové Mesto
  • +421 x 4231756
    0911 181 890

Fotogaléria